Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
2019/2020 m.m. plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

Plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo išvadas naudojame:

  • strateginiam planui rengti;
  • veiklos programai rengti;
  • kasdienei veiklai planuoti;
  • SSGG analizei;
  • mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti;
  • viešiesiems skelbimams, informacijai visuomenei, straipsniams.

Platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, 2019-2020 m.m.

Giluminis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, 2019-2020 m.m.