Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
2008/2009 m.m. audito rezultatai

2008/2009 m. m. audito rezultatai

Apskritis/savivaldybė: Šiaulių/Kelmės
Mokyklos tipas: vidurinė
Mokyklos vietos tipas: miestas (rajono centras)
KVA grupės narių skaičius: 9
Nemokamai maitinamų mokinių procentas nuo bendro mokinių skaičiaus: 24
Vidaus auditas mokykloje vykdomas nuo: 2004 m.
Vidaus auditas mokykloje atliktas remiantis: Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito tvarkos aprašu 2007 m.


Mokyklos vidaus auditas

Didžiausi mokyklos veiklos privalumai (pagal Įsivertinimo rekomendacijų rodiklius) 4.2.2, 4.3.1, 5.1.1
Didžiausi mokyklos veiklos trūkumai (pagal Įsivertinimo rekomendacijų rodiklius) 5.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 2.4.1, 1.4.3
Tobulinti pasirinkti mokyklos veiklos aspektai (pagal Įsivertinimo rekomendacijų rodiklius) 1.4.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.5.1, 2.5.2, 4.5.1, 4.5.2

2007 ir 2008 metų plačiojo audito rezultatų palyginimas

Vidaus audito išvadas naudojame:

 • strateginiam planui rengti;
 • veiklos programai rengti;
 • kasdienei veiklai planuoti;
 • SSGG analizei;
 • mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti;
 • viešiesiems skelbimams, informacijai visuomenei, straipsniams.

Giluminio audito rezultatai

1. Mokyklos kultūra
Temos Veiklos rodikliai Vertinimo lygis
4 3 2 1
4. Mokyklos ryšiai 1.4.3.Mokyklos įvaizdis ir viešieji ryšiai X
2. Ugdymas ir mokymasis
Temos Veiklos rodikliai Vertinimo lygis
4 3 2 1
2.4. Mokymosi kokybė 2.4.1. Mokymosi motyvacija X
2.4.2. Mokėjimas mokytis X
2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant X
2.5. Mokymo ir mokymosi diferencijavimas 2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas X
2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas X
4. Pagalba mokiniui
Temos Veiklos rodikliai Vertinimo lygis
4 3 2 1
4.5. Tėvų pedagoginis švietimas 4.5.1. Tėvų pagalba mokantis X
4.5.2. Tėvų švietimo politika X

IŠVADOS

2.4.1. Mokymosi motyvacija

  Mokiniai:
 • 83% mokinių mokytis nori, yra aktyvūs pamokų metu ir pasitiki savo jėgomis.
 • 83% mokinių stengiasi mokytis daugiau ir analizuoja savo mokymosi klaidas
 • 80% mokinių ne visad supranta mokytojų aiškinimus pamokų metu
 • Motyvacijos skatinimas turi įtakos jų rezultatams
 • 70% mokytojų nesupranta ko nori mokiniai
 • 59% mokinių retkarčiais kreipiasi pagalbos į mokytojus
 • 60% mokinių klasėje jaučiasi gerai
 • 50% mokinių turi draugų tarp bendraklasių
 • 56% bendraklasių retkarčiais padeda vieni kitiems
 • 64% mokinių niekas neverčia dirbti pamokose
 • 65% mokytojų blogiau besimokančius motyvuoja pagirdami ir už menką pažangą
 • 30% mokinių visada atlieka namų darbus
 • 35% naudojasi papildomais šaltiniais
 • 40% mokytojų naudoja aktyvius mokymo metodus
 • 18% naudoja IT (jų stygius)
 • 15% mokytojų geresnį pažymį rašo avansu
 • 20% vartoja žodinius pagyrimus
 • 10% vartoja kitas skatinimo formas (individualūs pokalbiai, svarankiški darbai, vengiama kritikos)

Gauti rezultatai atitinka 3 lygį

2.4.2. Mokėjimas mokytis

 • 70% mokinių pasirengę savarankiškai atlikti pateiktas užduotis, pritaikyti gautą informaciją
 • 62% geba savarankiškai vertinti savo pasiekimus ir nesėkmių priežastis
 • 40% savarankiškai aiškinasi mokymosi proceso neaiškumus
 • 60% kreipiasi į mokytojus
 • Dauguma geba savarankiškai naudotis informacijos šaltiniais

Gauti rezultatai atitinka 3 lygį

2.4.3. Mokymasis bendradarbiaujant

 • 48% mokytojų tariasi dėl darbo formų pamokose
 • 26% bendraklasių padeda vieni kitiems
 • 46% mokinių kreipiasi pagalbos vieni į kitus
 • 43% mėgsta individualų bendradarbiavimą
 • 56% mėgsta darbą grupėse
 • 57% mokytojų – geriausias bendradarbiavimas drauge aptariant medžiagą
 • 77% dirbant grupėse ugdomi draugiški santykiai ir mokoma priimti sprendimus
 • 33% dirbant grupėse pasiekiama geresnio pažangumo ir daugiau išmokstama

Gauti rezultatai atitinka 3 lygį

2.5.1. Mokymosi poreikių nustatymas

 • Užtikrinamas mokymosi programų tęstinumas
 • Pakankamai platus pasirenkamųjų dalykų pasirinkimas, galima kaita
 • Pakankamos galimybės rinktis neformaliojo ugdymo būrelius
 • Yra kontrolinių darbų grafikas
 • Mokymosi poreikiai aptariami metodikos grupėse ir MT posėdžių metu
 • Palaikomi ryšiai su tėvais
 • Mokinių teigimu per didelis kontrolinių darbų krūvis
 • Nesusipažįsta su kontrolinių darbų grafiku
 • Veikia kompiuterizuota skaitykla, PIT-as
 • Mokykloje dirba kvalifikuoti mokytojai
 • SUK komanda

Gauti rezultatai atitinka 3 lygį

2.5.2. Mokymosi veiklos diferencijavimas

 • Dauguma mokytojų ugdymo tikslus, uždavinius ir metodus derina pagal individualius mokinių poreikius
 • Galimybė pritaikyti savo gebėjimus popamokinėje veikloje
 • Veikia DSG sistema
 • Beveik per visas pamokas veikla sistemingai diferencijuojama ir individualizuojama
 • Mokytojai pakankamai skiria dėmesio veiklos diferencijavimui
 • Pastebima pažanga dirbant pagal individualizuoti ugdymo principus

Gauti rezultatai atitinka 3 lygį

4.5.1. Tėvų pagalba mokantis

 • Sukurta tėvų informavimo sistema nėra efektyvi
 • Nėra grįžtamojo ryšio iš tėvų pusės
 • Tėvai nesidomi vaikų mokymusi, pasyviai dalyvauja priimant sprendimus
 • Tėvai neaktyviai dalyvauja tėvų susirinkimuose
 • Veiksmingiausia informavimo forma – pokalbiai telefonu

Gauti rezultatai atitinka 3 lygį

4.5.2. Tėvų švietimo politika

 • Tėvų susirinkimai organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus
 • Organizuojamas visuotinis tėvų susirinkimas
 • Organizuojami papildomi tėvų susirinkimai 5, 12 ir 10 klasių mokiniams
 • Veikia SUK
 • Tėvai pasigenda pranešimų, paskaitų vaikų auklėjimo klausimais

Gauti rezultatai atitinka 3 lygį

Siūlymai 2009-2010m.m. veiklos programai

 • Sukurti veiksmingą mokinių mokymosi poreikių nustatymo ir iškilusių kliūčių šalinimo sistemą
 • Bendradarbiaujant metodinėms grupėms numatyti integruotas pamokas ir kiekvienam mokytojui pravesti po 1 integruotą pamoką
 • Inicijuoti naujas tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo formas (e-paštą, e-dienyną)