Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2695. Neformaliojo švietimo programas mokiniai renkasi laisvai. Neformalusis švietimas organizuojamas pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą neformaliojo švietimo tvarkaraštį. Neformaliojo švietimo užsiėmimų metu mokiniai turi galimybę ugdytis įvairias kompetencijas ir pasiekti tam tikrų rezultatų dalyvaudami miesto, respublikos bei tarptautiniuose konkursuose, projektuose, renginiuose, varžybose.

Neformaliojo švietimo valandos skiriamos moksleivių meninių, kalbinių, sportinių, techninių ir kitų gebėjimų ugdymui bei raiškai.