Projekto pavadinimas: „Socialinės integracijos stiprinimas taikant ABA  metodiką vaikams ir jaunuoliams, turintiems autizmo spektro ir kitų raidos sutrikimų“

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti veiksmingą metodų ir integruotų paslaugų, pažeidžiamiems vaikams ir jaunimui, kokybinę sistemą, užtikrinant vaikų ir jaunimo gerovę Kelmės rajono savivaldybės mokyklinio ugdymo įstaigose.

Projekto trukmė: 2023 m. rugsėjo 1 d. – 2024 m. vasario 1 d. (5 mėnesiai)

Projekto tikslinė grupė: 6-14 metų vaikai ir jaunuoliai, turintys raidos, elgesio sutrikimų ir kiti SUP turintys mokiniai, be agresyvaus, savęs žalojančio elgesio ir jų šeimos, galinčios skirti laiko siekiant įgyvendinti pokyčius padedančius gerinti vaiko socialinį įsitraukimą į šeimos ir bendruomenės gyvenimą.

Projekto autorius: VšĮ „ISADD Lietuva“ (Intervencinės paslaugos autizmui ir lėtesniam vystymuisi)

Projekto veiklos / sritys: 

 • teoriniai ir praktiniai mokymaiugdytojams (specialistų ruošimas ir pagalba ugdymo įstaigoje).
 • individualus darbassu Kelmės rajono savivaldybės šeimomis. Terapijos programų vadovė Neringa vyksta pas šeimą į namus. Taip pat galimos individualios konsultacijos (nuotoliu) su psichologe Ginte šeimos nariams. Šeima, norinti dalyvauti šioje veikloje, kviečiama susisiekti su ISADD el. paštu lietuva@gmail.com arba telefonu +370 624 90097
 • psichologinės konsultacijos (nuotoliu) šeimos nariams. Vienam šeimos nariui (suaugusiam žmogui) skiriamos mažiausiai 2 konsultacijos. Šeima, norinti dalyvauti šioje veikloje, kviečiama susisiekti su ISADD el. paštu lietuva@gmail.com arba telefonu +370 624 90097

Mokymai ir psichologinės konsultacijos yra finansuojamos projekto lėšomis.

 Teorinių mokymų ugdytojams temos:

 1. ASS (Autizmo spektro sutrikimas) požymiai, kaip jie keičiasi vaikui augant 
 2. ABA terapijos pagrindai 
 3. Įtrauktis – kodėl tai pagalba tiek vaikui su ASS, tiek jo bendraklasiams ir visai ugdymo įstaigos bendruomenei.  Ko galime pasiekti – tikslų hierarchija 
 4. Komandinis darbas – kaip pasiruošti, kaip pasiskirstyti vaidmenimis, kaip vertinti vaiko pasiekimus 
 5. Mokytojo padėjėjo vaidmuo (asistento) – ką reikia daryti ir ko vengti, pagrindiniai vaidmenys ir kaip užtikrinti sėkmingą jų įgyvendinimą 
 6. Vizualinių priemonių naudojimas mažinant nerimą ir/ar probleminį elgesį I d. 
 7. Vizualinių priemonių naudojimas mokant akademinius įgūdžius II d. 
 8. Probleminis elgesys  ir jo valdymas. 
 9. Mokymo pritaikymas individualiems mokymosi poreikiams

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras. Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima 1-4 klasių ir 5-8 klasių gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą.

                  Plačiau apie projekto vykdymą mokykloje.

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. mokykla pradėjo įgyvendinti programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus Mokyklų mainų partnerystės projektą Nr. 2019-1-LT01-KA229-060544 „4C’s: Learning 4 Tomorrow“ (liet. „4C: mokymasis rytojui“).  Daugiau informacijos galite rasti  projekto svetainėje.

„Identifikavimo žemėlapiai”:

Naujienos

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla 2020 m. rugsėjo mėn. – 2021 m. birželio mėn. dalyvauja Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendiname Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ ( Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001), 1.3 veikloje ,,Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“.

Projekto tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti. Projekto 1.3. veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Kviečiame susipažinti su projekto produktais, kurie buvo kuriami kartu su projekte dalyvaujančiomis mokyklomis.

https://www.nsa.smm.lt/projektai/ugdymo-projektai/projektas-bendrojo-ugdymo-turinio-ir-organizavimo-modeliu-sukurimas-ir-isbandymas-bendrajame-ugdyme/projekto-naujienos/#citem_4sd33454df

 • Kviečiame susipažinti su projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ dalyvaujančių mokyklų patirtimi – elektroniniu leidiniu „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modeliai mokinių žemiems pasiekimams“, kurį galima peržiūrėti 

Modelis_2022_10_20_viesinimui.pdf

 • Kviečiame susipažinti su projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ 1.3 veikloje „Ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelių žemų mokinių pasiekimų gerinimui parengimas ir įgyvendinimas“ atliktu tyrimu „Pedagogų ir mokyklų vadovų požiūris į ugdymo organizavimo priemonių, didinančių mokymosi sunkumų turinčių mokinių motyvaciją ir pažangą, paveikumą“.

https://www.nsa.smm.lt/projektai/wp-content/uploads/2022/10/Pedagogu-ir-mokyklu-vadovu-poziuris-i-ugdymo-organizavimo-priemoniu-paveikuma-20221014.pdf

Projekto 1.3 veikloje dalyvavo 47 mokyklos, jos išbandė savo sukurtus ugdymo organizavimo modelius. Tyrime dalyvavusių mokyklų pedagogų ir vadovų apklausos (iš viso atsakymus pateikė 382 asmenys) rezultatai atspindi rajono centrų ir kaimiškųjų vietovių mokyklų, dažnai susiduriančių su žema mokinių mokymosi motyvacija ir mokymosi sunkumais, pedagogų ir vadovų nuomonę apie tradicinių ir inovatyvių ugdymo organizavimo priemonių tinkamumą, didinant tokių mokinių mokymosi motyvaciją ir pažangą, atskleidžia pedagogų ir mokyklų vadovų požiūrio į priemonių tinkamumą skirtumus, nevienodą darbo patirtį turinčių mokytojų pasirinkimus, pradinių klasių ir dalykų mokytojų nuomonę apie tėvų pagalbą vaikui ir kt.

Tyrimo rezultatai gali būti vienas iš informacijos / sprendimų paieškos šaltinių kitoms mokykloms, ieškančioms atsakymo į klausimą, kaip keisti žemų pasiekimų mokinių ugdymą.

Tyrėjų komanda, dėkodama visiems tyrime dalyvavusiems mokyklų pedagogams ir vadovams, linki atkakliai ir nuosekliai tęsti projekte pradėtus ugdymo organizavimo pokyčius, nepamirštant to, kas vykstant nuolatinei kaitai svarbiausia, – būti nusiteikusiems suprasti vieniems kitus, kolegialiai ieškoti sprendimų ir tikėti, kad kiekvienas mokinys nori mokytis ir pasiekti jo galimybes atitinkantį rezultatą.

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla išsikėlė tokį tikslą – pagerinti 6-ų klasių mokinių, turinčių žemus pasiekimus, individualius matematikos pasiekimus.

Tobulinimo planas projektui.

Vizualizacija. Veiklų kalendorius.

Pagalbos teikimas žemų matematikos pasiekimų mokiniams 6-ose klasėse

2020 m. gruodžio 1 d. – 2021 m. kovo 31 d. Kelmės „Aukuro“ pagrindinės mokyklos 1-4 klasių mokiniai dalyvauja VšĮ „Inovacijų poligonas“ projekte „Smiley Learning Lab“ (Šypsenų mokymo(si) laboratorija). Projekto tikslas – įtraukti moksleivius į linksmą kūrybinį procesą, skatinantį formuoti(s) pozityvią gyvenseną, teigiamas emocijas, kurti gerą nuotaiką ir dalintis ja su aplinkiniais.

Projekto dalyviai:

Kelmės rajono švietimo įstaigos (neišskiriant vaikų amžiaus);

Tarptautiniai partneriai (Italija, Ispanija, Rumunija; laukia atsakymų iš Graikijos, Bulgarijos, Kroatijos, Nyderlandų, Slovakijos švietimo įstaigos).

Nuo 2017 m. gruodžio 11 d. mokykla dalyvauja ESF finansuojamame projekte „Aštuntų klasių mokinių matematikos pasiekimų gerinimas Kelmės rajono partnerinėse mokyklose“. Plačiau>>

Projekto pristatymas

Projekto veiklos

 • Ilgalaikis projektas „Mus sujungė muzika“… Dalyviai: pradinių klasių mokiniai (jaunučių chorelio dalyviai). Koordinatorė L.Daunienė.